بنیاد فرهنگ پروژه ای مردمی، فرهنگی و آزاد است؛ این بنیاد غیر تجاری، غیر دولتی و غیر سیاسی بوده و برای پشتیبانی مردمی از پروژه های فرهنگی، هنری، دانش بنیان و بشردوستانه ایجاد شده است.